ReCheck предлага на администрацията блокчейн инфраструктура за тестване на ползите от технологията

Българската компания ReCheck предлага да предостави безвъзмездно на държавната администрация блокчейн инфраструктура и тестова среда за пилотни проекти в областта на сигурно съхранение и управление на данни. Предложението включва прототипно решение за създаване на криптирани записи на документи и данни, регистрацията им в частна блокчейн мрежа, както и инструменти за удостоверяване на автентичност и непроменяемост на информацията.

Разработените функционалности и софтуерни библиотеки са отлична възможност за тестване на хипотези относно стойността и предимствата на блокчейн технологията в държавната администрация в България. При успешно използване на платформата на ReCheck чрез серия от експерименти в контролирана среда, биха могли да се дефинират области на приложение на блокчейн технологията в различни сфери на публичния сектор и да се разработи пътна карта за пилотни проекти.

Блокчейн технологията предлага нова инфраструктура за изпълнение на транзакции в сигурна среда на прозрачност и проследяемост. За правителството на Република България и за държавната администрация това е възможност да бъде направен скок в електронното управление и да се мигрира постепенно към нова система за документооборот, удостоверяване на факти, предоставяне на електронни услуги и дигитализация на хартиени документи. Това е шанс България да постигне прогрес в цифровото управление на процеси и данни чрез нова технологична обезпеченост.

Предимства на технологията:

 1. Сигурност – веднъж регистрирани транзакции не могат да бъдат манипулирани, изтривани или редактирани.
 2. Автоматизация – чрез т. нар. “смарт договори” може да бъде постигната автоматизация при изпълнението на транзакции, като се гарантира конкретен резултат при действия на потребители.
 3. Ефективност– намалява се необходимостта от междинни звена и служители, които да обработват ръчно данни, да взаимодействат с хора или да участват в процеси на административно обслужване.
 4. Прозрачност– пази се пълна история на документооборот, достъп до данни, записани факти и други действия на потребителите.
 5. Синхронизация и децентрализация– блокчейн предлага идеална споделена инфраструктура, чрез която различни звена на администрацията участват в една мрежа на изпълнение на транзакции и се синхронизира обмена на информация между тях.
 6. Дигитализация – създаване на сигурни електронни идентичности но документи чрез криптографски методи и изпълнение на електронни транзакции с тези документи в сигурна среда.

Примерни области на приложение:

 • Ускоряване и улесняване на обмена на информация и документи между различни звена на държавната администрация, заради предимството от работа в една обща мрежа.
 • По-сигурна и ефикасна инфраструктура за пълно проследяемост и контролиране на произход, съставки и характеристики на хранителни и други продукти.
 • Намаляване на злоупотреби и измами при издаване на шофьорски книжки, технически прегледи, контрол на движение по пътищата. Включително дигитализация на шофьорски и сервизни книжки, документи за технически преглед и други.
 • Издаване на електронни удостоверения, сертификати и други документи, които потвърждават истинността на факти.
 • Подобряване на административното обслужване на граждани и фирми чрез дистанционен и електронен обмен на документи – включително подаване на заявления, получаване на документи и др.
 • Подобряване на ефективността при осъществяване на контрол и мониторинг при вноса, транспортирането и съхранението на стоки.
 • Сигурно управление на достъпа до електронно медицинско досие и добавянето на данни в него.
 • Защита на продукти с определен произход и регистрирани географски означения.

 

*Блокчейн е мрежа от компютри, които изпълняват транзакции помежду си и записват историята на тези транзакции в блокове от данни. Тези блокове се запазват хронологично и са свързани един с друг по начин, който изключва възможностите да си изтриват или променят записаните в тях транзакции. Всички компютри (възли) в тази мрежа пазят пълната история от транзакциите и следят дали новите транзакции отговарят на утвърдените правила за функциониране на мрежата. Технологията доби популярност чрез криптовалутите, но намира приложение в много сфери от публичните услуги и бизнеса.